Voorwaarden

De Warme Bakker is een kwaliteitslabel van bloemproducent Ceres.

Maatschappelijke zetel

Ceres nv
Vilvoordselaan 300
1130 Brussel
BE 0438 953 506

Algemeen directeur Ceres: Geert Coppieters
Communicatieverantwoordelijke: Isabelle Kiekens
Webmaster: Isabelle Kiekens

CONTACT

Alle acties op deze website worden georganiseerd door ARK Communicatie.

Email     ceres@ark.be
Tel.         +32 (0)3 780 96 96
Fax         +32 (0)3 780 96 95

Host server

Deze website is ontworpen en wordt gehost door ARK Communicatie BVBA.

Overeenkomst

Door deze website te raadplegen, stemt de gebruiker in met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Ceres nv tracht zo goed mogelijk de juistheid en actualiteit van de op de website beschikbare informatie te verzekeren en behoudt zich het recht voor de website, op ieder ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen of tijdelijk of blijvend te onderbreken. Ceres stelt alles in het werk om de gebruiker beschikbare en gecontroleerde informatie en toepassingen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, afwezigheid van beschikbare informatie en/of het voorkomen van een virus op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en al zijn onderdelen zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht). De website en al zijn onderdelen (structuur, grafisch charter, teksten, foto’s, illustraties, software, afbeeldingen, filmfragmenten, geluidsfragmenten, …) zijn eigendom van Ceres of van derden die Ceres de toelating hebben verleend ze te gebruiken en/of er commercieel gebruik van te maken. Alle rechten tot reproductie, verspreiding en wijziging zijn voorbehouden, ook van downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. In overeenstemming met de wetgeving betreffende intellectueel eigendomsrecht is iedere reproductie, verspreiding of wijziging van het geheel of een deel van de website of zijn onderdelen, op welke wijze ook, via welk middel ook en voor welk doeleinde ook, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ceres nv, onwettig en vormt een namaakmisdrijf waarop strafrechtelijke straffen staan.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle naamsgegevens op de website zijn vrijwillig door de gebruiker geregistreerd. Ze dienen voor zuiver intern gebruik en zijn slechts toegankelijk voor die personen binnen Ceres nv, verantwoordelijk voor de behandeling van de vraag. Ze worden op geen enkele wijze meegedeeld, overgedragen of verspreid aan derden. Ceres nv bewaart de persoonlijke gegevens gedurende maximum twee jaar, waarna ze volledig worden uitgewist. In overeenstemming met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens beschikt iedere persoon over een recht tot toegang, rechtzetting, verzet en schrapping van de hem betreffende gegevens, dat op ieder ogenblik kan worden uitgeoefend, door zich te wenden tot:

Ceres
Adres: Ceres - Vilvoordselaan 300 – 1130 Brussel
Tel. +32 (0)2 240 06 00

Cookies

Ceres nv maakt gebruik van cookies om de gebruiker bij bezoek van de website te identificeren, dit met het oog op statistische analyses. De meeste browsers laten toe cookies te verwijderen van de harde schrijf, ze systematisch ongewenst te verklaren of een voorafgaandelijke verwittiging weer te geven, voordat ze worden opgeslagen. Het volstaat de instructies van uw browser te raadplegen.

Hypertekstverbinding

De website kan links bevatten naar andere sites toebehorend aan derden. Deze links vormen in geen enkel geval een goedkeuring, bekrachtiging of toetreding van Ceres nv tot de inhoud van deze websites noch een samenwerking tussen Ceres nv en de verantwoordelijke beheerders, auteurs of host servers van deze websites. Ceres nv die de bronnen, inhoud of linken aanwezig op deze sites noch uitgeeft noch controleert, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, werking en toegang tot deze sites of voor iedere schade, verlies, aangetoond of aangevoerd, volgend uit of verband houdend met het gebruik van de informatie, diensten of beschikbare gegevens op deze websites.

Slotbepaling

Alle elementen van de gebruiksovereenkomst tussen Ceres nv en de gebruiker van de website zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker kan eveneens onderworpen worden aan bijkomende gebruiksvoorwaarden, specifiek voor bepaalde rubrieken, die worden meegedeeld wanneer de gebruiker zich tot deze rubrieken wendt. Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en de verhouding tussen Ceres nv en de gebruiker. Voor ieder geschil waarvoor geen minnelijke oplossing werd gevonden, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.